Přípravná fáze konference

Přípravná fáze bude probíhat kontinuálně až do našeho setkání na konferenci 31. 1. – 1. 2. 2025 online na zabezpečené platformě Discourse. Pojďte o tématech diskutovat už dnes!

Připadá nám složité zkoumat etiku samu o sobě. Proto jsme navrhli diskusní témata, ve kterých můžeme etiku zkoumat vždy v určitém kontextu – najdete je níže. Výčet témat není definitivní, budeme rádi, když nominujete další, které jsou pro vás specificky důležité. Tato témata budeme společně diskutovat formou chatu (na platformě Discourse) a dále v několika živých online setkáních. 

Toto už považujeme za první část konference.

Nejživější a nejnosnější témata přeneseme do druhé části, která proběhne jako konferenční setkání a bude vyvrcholením společné práce.

Hledáme koordinátory*ky Kategorií etických témat:

Těšíme se na společné diskutování rozmanitých etických otázek. Záleží nám na tom, aby naše akce byla co nejvíce komunitní a participativní, hledáme proto koordinátory*ky jednotlivých tematických skupin. 

 

Co bude vaším úkolem? 

  • facilitovat diskusi ve vybrané chatové skupině (technicky pro vás všechno připravíme, platforma Discourse je uživatelsky přívětivá)
  • svolávat a moderovat živá online setkání (nebo tuto funkci delegovat) – rádi vám poskytneme Zoom ČAP
  • zajistit zpracování důležitých výstupů skupinové práce: 
    • pokud bude téma vybrané k prezentaci na konferenci, dramaturgicky připravit tematický blok (vybrat 3 důležitá podtémata, oslovit řečníky, kteří k nim připraví krátká sdělení, moderovat navazující diskusi)
    • pokud téma na konferenci nezazní, sumarizovat výstupy písemně – budou zveřejněné ve sborníku 

Jsme si vědomi komplexnosti této role a ceníme si, pokud se rozhodnete věnovat své kapacity řízení tohoto dobrodružného procesu. Na konferenci budete proto našimi hosty (zúčastníte se ji zdarma) a budeme se vás snažit co nejvíce podpořit například formou průběžných online setkání s námi. První proběhne už 25. 3. 2024 od 10:00. 

Pokud máte chuť být koordinátorem*kou konkrétního tématu, napište nám prosím na adresu capkonference2025@gmail.com

Kontaktní osobou, která vám bude k dispozici, je Milan Stiburek (Milan.Stiburek@seznam.cz).

Diskutujte s námi

Diskuzi v přípravné fázi otevíráme pro všechny naše členy bez omezení. Pokud nejste našimi členy a pracujete profesionálně jako psychoterapeuti, požádejte zde, nebo na adrese capkonference2025@gmail.com o pozvání. Uveďte prosím kromě jména i svůj výcvik a pracoviště.

Nejdříve se prosím registrujte, zašleme vám přístupové údaje. Poté již můžete vstupovat do diskuze bez omezení.

Kategorie etických témat

Etika psychoterapie v sociálních službách

Specificky v oblasti, kde zadavatelem psychoterapie je někdo jiný než  její účastníci. Cíle práce, závazky vůči zadavateli, pomoc a kontrola, srozumitelnost procesu pro klienta, psaní zpráv a odpovědnost terapeuta. Co je a co není psychoterapie. Co to je, když to není psychoterapie. Řemeslo, etika, legislativa a jaký mají vztah.

   

Ondřej Mikulášek

Etika prezentace psychoterapeuta na veřejnosti a v online prostoru

…aneb kde hledat odpovědi na otázky: „K čemu a jak se mohu jakožto psychoterapeut ČAP veřejně vyjadřovat? Jak na promo & marketing psychoterapeutických služeb a produktů bez výčitek svědomí? Existuje hranice osobního a pracovního světa aneb co s fotkami z dovolené? “ a zejména, jaké nástroje používat proti bulvarizaci psychoterapie.

Matěj Horák

Vymezení a průniky etických a odborných témat

Co je etická chyba, co je profesní nekompetence? Co je odborně dobré je i etické? Je pravda, že každé rozhodnutí v terapii má etický rozměr? Možná k tomu i patří otázka zda si mohu vybírat klienty a čím se přitom řídím. Co považuji za dobrý konec terapie?

Kristýna Anna Černíková

Revitalizace etického kodexu EAP

Rádi bychom se podívali na etický kodex EAP a posoudili, jestli je potřeba dělat změny. Zaměříme se na některé jeho nejednoznačné pasáže a ujasníme si, co vlastně znamenají, jak tomu rozumíme, případně jak to adaptovat na naše podmínky. Můžeme najít vhodnější vyjádření, posoudit co přebývá, co chybí pro to, abychom měli smysluplný etický kodex, který by mohl být užitečnou a živou pomůckou pro terapeutickou praxi.

Jan Holeyšovský

Služby mimo psychoterapii - etické rozměry poradenství a dalších cest péče o lidskou duši

Kdo je tady alternativní? K čemu se vyjadřovat, hodnotit, kdy říci ne! Kdy a jak spolupracovat. Jak mluvit s klienty, kteří využívají vedle psychoterapie i jiné a možná alternativnější postupy. Téma souladu či kolize víry klienta a psychoterapeuta.

Daniel Wagner

Specifické etické otázky v kontextu klinické práce

Pozice psychoterapie ve zdravotnictví, psychoterapeut a jeho klient v nemocniční struktuře vztahů, pacient versus klient, zacházení s diagnozou z hlediska etiky, přetlak pacientů a osobní limity terapeuta, etika financování a mnoho dalších.

František Matuška

Specifické otázky začínajících terapeutů

S čím se setkávají v praxi a jak jsou na to vybaveni z výcviků, co potřebují, jak se jim daří, co potřebují? Jakou mají pozici a jak jsou vnímáni v poli psychoterapeutické profese? Jak vnímají starší kolegy? Jak jsou vnímáni jimi? Je jejich pohled na psychoterapii něčím specifický?

Petra Skavská

Richard Lukáš

Richard Lukáš

Otázky ukončování psychoterapeutické praxe

Jak zacházíme s tématem zakončování obecně? Jaká jsou častá úskalí při zakončování vlastní praxe? Jak poznáme, že bychm měli opustit aktivní práci s klientem? Více informací zde.

Petr Odstrčil

Etika při práci s dospívajícími klienty a dětmi

Specifika psychoterapeutické práce. Má dospívající klient terapeuta*ku „jenom pro sebe?“ Dobrá míra kontaktu s rodiči. Kdy už musíme jednat v krizovém nastavení atd.

Michaela Kešnerová

Etická dilemata v praxi terapeuta

Každé rozhodnutí o směřování v terapii má etický rozměr. Myslel jsem to dobře. Sdílecí a intervizní dílna nad připravenými i spontánními kazuistikami.

Milan Stiburek

Jak učíme etiku - jak eticky učíme?

Jak učíme etiku v PT výcvicích? Co chceme svým frekventantům předat? Seznamujeme je s kodexem, diskutujeme případy, uvažujeme společně nad kontexty, ale také se k nim vztahujeme a nějak se sami chováme. Vytváříme (etické) rámce. Mohli bychom hovořit spíše o výchově než výuce?

Aleš Fürst

Psychoterapie ve veřejném prostoru

Jak informujeme o psychoterapii, co by bylo dobré prezentovat, jaký vytváříme veřejný obraz a tudíž i očekávání od psychoterapie. Jak reagovat na problematické medializované kauzy.

Zdeněk Macek

Femininita, maskulinita a gender v psychoterapii

Gender je silné téma. Vnímáme v psychoterapii pohlavní odlišnost, znevažovaní ženských a mužských aspektů, sexualizaci terapeutického vztahu? Více informací zde.

David Holub

Etika jako reflexe našich předpokladů

 Aneb jak víme to co víme, jak ověřujeme svoje předpoklady, předporozumění a jak je konfrontujeme s žitou realitou našich klientů i vývojem poznání. Příliš lpíme na tom, abychom měli na všechno odpověď. Dilemata mají zůstat dilematy, jen tak budou stále podnětem k tomu, abychom se zamýšleli nad svými postupy a předpoklady, které nás k tomu vedou, zůstali otevření, nesklouzli k dogmatickému trvání na tom, co považujeme za pravdu.

Olga Kunertová

Etické soudy

Etické komise, kárné komise, odvolací komise. K čemu vlastně slouží a jaké by měly mít pravomoci. Je to institucionální rozhodování nebo vyjádření etického postoje psychoterapeutické komunity? Co je pro nás za hranou a proč?

Hledáme koordinátora

Specifické etické otázky v kontextu psychoterapie s lidmi s mentálním znevýhodněním

Pojďme společně diskutovat o etických rozměrech toho, jaká je dostupnost (otevřenost) psychoterapie lidem s mentálním znevýhodněním, jaká jsou naše předporozumění lidem s mentálním znevýhodněním a jak tato předporozumění ovlivňují naši spolupráci s nimi, jak do spolupráce mohou vstupovat další aktéři a o dalších otázkách, které nám v rámci tématu vyvstávají. 

Michaela Frank

V

Etika ve forenzní psychoterapii

Jaké etické principy jsou klíčové pro forenzní psychoterapii? Jak se tyto principy liší od těch, které se uplatňují v tradiční psychoterapii? Jak se stavět k nedobrovolnému postupování psychoterapie?

Eva Vášová

Etika v psychoterapii s transgender lidmi a LGBTQ+

Co vše může být rezonujícím tématem ve vytvoření bezpečného a podpůrného prostředí pro klientelu, s ohledem i bez ohledu na jejich genderovou identitu nebo sexuální orientaci.

Pavla Doležalová

Etika při práci s páry

Mohu pracovat s tajemstvím? Je přípustný souběh individuálních a párových setkání u jednoho terapeuta? Jak ukončit terapii, když jeden chce a druhý nechce? To jsou jen některá témata. Pojďme o nich diskutovat a tříbit si tak vlastní cit pro to, kde se na poli etiky nacházíme a jak nám v tom je.

Kristýna Bečeva

Etika v supervizi

Etické otázky do supervize nepochybně patří, nicméně kde jsou limity tohoto procesu a jaké přístupy supervizorů jsou pro zvládnutí citlivých a nejednoznačných otázek nejlepší?

Tom Mertin

Zveme vás:

Pokud se k nějakému tématu z uvedených nebo dalších chcete přihlásit jako koordinátor, napište na adresu capkonference2025@gmail.

Ozveme se a domluvíme na dalším postupu.

Photo credit: Lenka Daňková (Etický den 24. 11. 2023, Brno)